Artikel 1 Definities 

 1. Jasmijn Vonsée, gevestigd te Culemborg, KvK-nummer 64319113, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Jasmijn Vonsée. 
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Jasmijn Vonsée tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Jasmijn Vonsée waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Jasmijn Vonsée in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 Totstandkoming 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 
 3. Een datum is pas definitief gereserveerd na acceptatie van de offerte. Zo lang het aanbod niet is aanvaard is Jasmijn Vonsée gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum. 4. Jasmijn Vonsée kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 


Artikel 4 Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. In de offerte staat het gebruikelijke de pakketprijs of het uurtarief van Jasmijn Vonsée vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, worden apart vermeld. Meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van Jasmijn Vonsée, reis- en parkeerkosten en eventueel stockmateriaal zullen apart worden gefactureerd. 
 3. Jasmijn Vonsée is gerechtigd met een aanbetaling te werken. Content zal niet in definitieve versie worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan. 
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Jasmijn Vonsée heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. 
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. 
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Jasmijn Vonsée onmiddellijk opeisbaar. 


Artikel 5 Informatieverstrekking klant 

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Jasmijn Vonsée. 
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Jasmijn Vonsée zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 3. Klant vrijwaart Jasmijn Vonsée voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. 
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant. 


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Jasmijn Vonsée voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Jasmijn Vonsée. 
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Jasmijn Vonsée tijdens haar werkzaamheden. 
 3. Indien een bepaalde locatie is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Indien Jasmijn Vonsée tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan. 5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content vanwege de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen. 
 5. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen. 


Artikel 7 Wijziging en annulering 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Jasmijn Vonsée de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Jasmijn Vonsée maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen heeft de klant het recht tot ontbinding. 
 2. Annulering door de klant voor een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Jasmijn Vonsée heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van Jasmijn Vonsée, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: annulering is tot 30 dagen voor de geplande werkzaamheden kosteloos; bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen voor de draaidag wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in volledige betaling van de kosten. 


Artikel 8 Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen. 
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar. 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen. 


Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 

 1. Jasmijn Vonsée is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
 2. Jasmijn Vonsée is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 3. Jasmijn Vonsée is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie. 
 4. Jasmijn Vonsée kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen. 
 5. Jasmijn Vonsée is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien Jasmijn Vonsée een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan. 
 6. Jasmijn Vonsée is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de content. 7. Jasmijn Vonsée is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden. 
 7. Jasmijn Vonsée is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer. 
 8. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te draaien. 
 9. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. 
 10. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefilmd te worden tijdens een draaidag op een openbare locatie. 
 11. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 12. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. 
 13. Indien een SD-kaart van Eline van Dam corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de draaidag kosteloos opnieuw worden gedaan. Jasmijn Vonsée is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd. 
 14. In het geval dat Jasmijn Vonsée een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij de wet anders bepaalt. 16. Klant vrijwaart Jasmijn Vonsée tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 


Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie 

 1. De rechten op de door Jasmijn Vonsée aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Jasmijn Vonsée. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
 2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of media dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen. 
 3. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Jasmijn Vonsée en is gehouden aan naamsvermelding te doen. 
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken, knippen of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van (Instagram) filters. 
 5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 6. Bij inbreuk komt Jasmijn Vonsée een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Jasmijn Vonsée toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. 


Artikel 11 Bijzondere bepalingen 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 
 2. Jasmijn Vonsée behoudt het recht om een deel van een draaidag te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. 


Artikel 12 Workshops 

 1. Jasmijn Vonsée behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Jasmijn Vonsée wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. 
 2. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en dit vooraf met Jasmijn Vonsée wordt besproken.
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Jasmijn Vonsée en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Jasmijn Vonsée in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 4. Jasmijn Vonsée behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. 


Artikel 13 Online cursus 

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content. 
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 
 3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag. 4. Jasmijn Vonsée heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden. 5. Jasmijn Vonsée voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus. 
 4. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Jasmijn Vonsée niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is. 7. Jasmijn Vonsée behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren. 
 5. Jasmijn Vonsée is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen. 9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Jasmijn Vonsée. 
 6. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Jasmijn Vonsée. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan. 11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Jasmijn Vonsée. 
 7. Het staat Jasmijn Vonsée te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 
 8. Jasmijn Vonsée behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet. 


Artikel 14 Levering

 1. Jasmijn Vonsée spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan. 
 2. Jasmijn Vonsée maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerd materiaal wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Jasmijn Vonsée. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. 
 3. Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van het materiaal is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up. 
 4. Jasmijn Vonsée is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt materiaal aan te leveren. 5. Klant is gerechtigd tot het zien van een voorvertoning en het gebruikmaken van ten minste één correctieronde in zoverre de gewenste wijzigingen redelijk zijn en binnen de gebruikelijke stijl van Jasmijn Vonsée passen. Na de voorbeeldmodule/ voorbeeldvideo zijn wijzigingen op het huisstijl gebruik, muziek en elke vorm van vormgeving niet meer mogelijk. Na aflevering van alle videomodules/ voorbeeldvideo heeft de klant voor elk nog één correctieronde voor schoonheidsfoutjes, tekstueel onjuiste vermeldingen of spellingsfouten zodat de modules/andere videos foutloos afgeleverd worden. 


Artikel 15 Klachten 

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Jasmijn Vonsée. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op klachten te reageren. 
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 


Artikel 16 Geschilbeslechting 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Jasmijn Vonsée en betrokken derden 12 maanden.